Btw-attest van 6% op verbouwingen – Nieuwe regeling sinds 1 januari 2022!

Aannemers zijn verplicht om een attest te bezorgen bij renovatiewerken en herstellingswerken aan een woning met een verlaagd btw-tarief van 6%. Sinds 1 januari 2022 volstaat een standaardverklaring op de factuur die de aannemer maakt aan zijn klant. 

Om van dit gunstig btw-tarief van 6% te kunnen genieten bij renovatie- en herstellingswerken aan zijn of haar woning, moest de klant voorheen een attest ondertekenen met de verklaring dat aan onderstaande voorwaarden werd voldaan:

  • de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;
  • de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;
  • de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Om overbodige administratie te vermijden, mag de aannemer dit attest sinds 1 januari 2022 vervangen door deze standaardverklaring op zijn factuur:  

“Btw-tarief:

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat

  1. de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
  2. de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt,
  3. de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer aan minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Gedurende deze termijn van één maand heeft de opdrachtgever voldoende tijd om het feit te betwisten. Hierdoor kan hij niet aansprakelijk gesteld worden voor de aanrekening van een te laag btw-tarief. De datum van verzending bepaalt of de betwisting rechtsgeldig is. De opdrachtgever heeft er alle belang bij dat deze datum met zekerheid kan worden aangetoond. Dit kan bv. door een aangetekend schrijven. Wanneer zijn opdrachtgever het btw-tarief betwist, dan moet de aannemer factuur opmaken met het normale btw-tarief van 21 %.

Binnen deze nieuwe regeling ligt de verantwoordelijkheid van het verlaagd btw-tarief dus volledig bij de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever de factuur niet tijdig en schriftelijk betwist, is de aannemer volledig ontslagen van zijn aansprakelijkheid, “behoudens samenspanning tussen de partijen”. De opdrachtgever is dan de extra 15% btw verschuldigd, alsook de eventuele geldboetes en intresten, ten gevolge van het niet naleven van de toepassingsvoorwaarden het verlaagde btw-tarief van 6%.

Voorlopig voorziet de wetgever een overgangsperiode tot 30 juni 2022. Tot die datum worden nog aanvaard en vanaf 1 juli 2022 schaft men het gebruik van het attest definitief af.