Erfbelasting… het nieuwe erfrecht vanaf 1 september 2018

Tijdens de Ministerraad van 2 maart jl. heeft de Vlaamse regering zijn principiële goedkeuring gegeven aan een voorontwerp van decreet “tot modernisering van de erfbelasting”. Het is de bedoeling de fiscale regels in lijn te brengen met het nieuwe erfrecht. Beiden zouden 1 september 2018 van kracht worden. De nieuwe rechtsfiguur van wettelijk voortgezet vruchtgebruik wordt onderworpen aan de erfbelasting. Het nieuwe erfrecht voorziet dat een langstlevende echtgeno(o)t(e) een voortgezet vruchtgebruik ontvangt op de goederen die de overleden partner heeft geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Op grond van de huidige wetgeving kan dit enkel indien dit expliciet is voorzien als last in een schenkingsakte. Daar stopt dan wel het goede nieuws, want het voortgezet vruchtgebruik zou in de toekomst wel worden belast in de erfbelasting. Een vruchtgebruik over de gezinswoning blijft wel vrijgesteld. De terugval van vruchtgebruik – successief vruchtgebruik – wordt niet langer belast in de erfbelasting. Dat is de situatie waarin een schenker een eigen goed schenkt aan bv. de kinderen, maar in de schenkingsakte voorziet dat na zijn of haar overlijden dat vruchtgebruik toekomt aan de langstlevende. Een dergelijke terugval is vandaag belast, maar dat wijzigt dus. In de toekomst wordt het dus nuttig om steeds te voorzien in een dergelijke terugval van vruchtgebruik. En dan was er nog een onzekerheid over het nieuwe familiepact. In de toekomst zal het mogelijk zijn om bindende afspraken te maken met de familie over een nog open te vallen nalatenschap. Een familiepact sluit u voor een Belgische notaris. Wanneer daar echter melding wordt gemaakt van vroegere handgiften of schenkingen voor een Nederlandse notaris, bestond er onzekerheid over de heffing van schenkbelasting. De wet zal voorzien dat dit niet het geval is. Goed nieuws dus.