Terbeschikkingstelling van een woning door een vennootschap ….Voordeel alle aard

Stelt uw (werkgever) vennootschap u een woning ter beschikking voor privé-gebruik – volledig of gedeeltelijk – rekent de belastingdienst daar een voordeel voor aan (voordeel alle aard / VAA) dat progressief wordt belast in uw inkomstenbelasting. Hoe hoger het bedrag van het voordeel, hoe meer belasting u betaalt… De berekening van het voordeel is afhankelijk van het kadastraal inkomen van de woning, het percentage privégebruik, en de persoon die u de woning ter beschikking stelt. Is dat een natuurlijk persoon, is het voordeel gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen x het percentage privégebruik x 100/60. Stelt een rechtspersoon de woning ter beschikking en is het kadastraal inkomen kleiner of gelijk aan 745 EUR, is het voordeel gelijk aan; geïndexeerd kadastraal inkomen x percentage privégebruik x 100/60 x 1,25. Is het kadastraal inkomen hoger dan 745 EUR, wat veelal van toepassing is, wordt het resultaat van de formule vermenigvuldigd met een factor 3,8 i.p.v. 1,25.  Een terbeschikkingstelling van een woning door een rechtspersoon levert dus een voordeel op dat 380% hoger ligt in vergelijking tot een terbeschikkingstelling door een natuurlijk persoon.
Een voorbeeld; Neem een onroerend goed met een geïndexeerd kadastraal inkomen van 2.500 EUR waarvan 75 % privé wordt gebruikt. Wordt dat OG terbeschikking gesteld door een natuurlijk persoon, levert dat een voordeel op van; 2.500 x 75 % x 100/60 = 3.125 EUR.

Bij een terbeschikkingstelling door een rechtspersoon leverde dat in de oude formule een voordeel op van; 2.500 x75 % x 100/60 x 3,8 = 11.875 EUR. Een verschil met maar liefst 8.750 EUR.
Een duidelijk onevenredige behandeling dus. De Hoven van beroep van Antwerpen en Gent delen die vaststelling in een aantal arresten. Het grondwettelijk gelijkheidsprincipe sluit niet uit dat er een verschil in behandeling kan bestaan maar dan moet dat verschil wel “redelijk en objectief” verantwoord zijn, en precies dat is hier niet aan de orde. Het was dus wachten of Financiën een einde zou stellen aan de discriminatie wat zij met een persmededeling inmiddels ook heeft gedaan… “Bedrijfsleiders zullen alleszins voortaan opnieuw op een realistisch voordeel worden belast i.p.v. op een doorgaans veel te hoog voordeel” aldus Financiën. De hogere forfaitaire berekening voor een terbeschikkingstelling door rechtspersonen verdwijnt. Hoe dat in de praktijk uitwerkt en wat met het verleden, daarover zal een circulaire van de belastingdienst in de korte toekomst duidelijkheid bieden. Bedoeling is dat de nieuwe regeling “budgetneutraal” werkt.