Vaststelling van het minimumbedrag van het loon van de betaalde sportbeoefenaars voor 2018-2019

07-06-2018

Het in artikel 2, §1, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars bedoelde loonbedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Koning na advies van het Nationaal Paritair Comité voor de sport.

Het koninklijk besluit van 25 mei 2018 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (B.S. van 6 juni 2018), bepaalt dit bedrag op 10.200 EUR voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.