Kasbetalingen

Sinds 2014 mag U  nog maximaal 3.000 euro contant geld betalen en innen.

Omdat de regels rond cashbetalingen namelijk al meermaals wijzigden, vindt u hieronder een overzicht met de belangrijkste wijzigingen. De zogenaamde 10%-regel, waarbij maximaal 10% van de aankopen boven 3.000 euro nog in cash konden, is afgeschaft.  Onder de oude regeling werd een opsplitsing gemaakt tussen verkopen lager dan 3.000 euro en verkopen gelijk aan of hoger dan 3.000 euro. Wanneer de totale prijs (incl. btw) lager was dan 3.000 euro, dan mocht het volledige bedrag cash ontvangen worden. Was de totale prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan mocht u als handelaar maximaal 10 procent van het totale bedrag in cash ontvangen, met een absoluut maximum van 3.000 euro. Enkele voorbeelden: verkoop van 2.400 euro: het volledig bedrag mag in cash ontvangen worden; verkoop van 4.000 euro: maximaal 10 procent van 4.000 euro (of 400 euro) mag in cash worden ontvangen; verkoop van 60.000 euro: maximaal 10 procent van 60.000 euro (of 6.000 euro) mag in cash ontvangen worden, maar dit wordt beperkt tot een maximum van 3.000 euro. Voor wie geldt de grens van 3.000 euro? Voor alle betaalverkeer waar u als zelfstandige, vennootschap of vzw mee te maken krijgt. Kortom: consumenten die u betalen, b2b-betalingen, transacties tussen u en uw leverancier(s) enzovoort. Slechts één type transacties mag nog onbeperkt in cash: het geldverkeer tussen particulieren. Wat is nieuw? Vroeger liet de 10%-regel nog enige flexibiliteit toe. Stel dat u een factuur uitschreef voor 3.500 euro, dan kon uw klant maximaal 350 euro daarvan cash betalen. Die 10%-regel gaat nu op de schop. Tegenover elke betaling van meer dan 3.000 euro moet een bewijs staan: in de praktijk een bankuittreksel. Een andere nieuwigheid is dat het verbod ook geldt voor schenkingen in België. Deze regels werden dus versoepeld. Ongeacht de omvang van het verkoopbedrag, mag steeds een bedrag van maximaal 3.000 euro in cash ontvangen worden. Concreet betekent dit dat bij een verkoop van bijvoorbeeld 5.000 euro, u onder de nieuwe regeling maximaal 3.000 euro in cash mag ontvangen. Onder de oude regeling zou dit maximaal 500 euro geweest zijn. Ruimer toepassingsgebied De nieuwe regels houden echter niet alleen een versoepeling van het regime in, maar ook van het toepassingsgebied. Waar onder de oude regeling de beperking van betalingen in cash enkel bestond voor verkopen tussen handelaars, geldt de beperking nu voor álle betalingen en schenkingen, behalve tussen consumenten onderling. Hierdoor behoren landbouwers, vrije beroepen en vzw’s vanaf nu ook tot het toepassingsgebied.

Zoals gezegd geldt het verbod dus ook voor schenkingen in België. Zijn er uitzonderingen? Zoals steeds zijn er enkele speciale gevallen: Oude metalen, koperkabels of producten die edele stoffen bevatten: koopt u die als rechtspersoon of zelfstandige, dan kunt u slechts tot 500 euro cash betalen. Hierop bestaan nog wat extra regels en uitzonderingen ! Vastgoed: hier zijn alle cashbetalingen al sinds 2014 verboden. Hoe zit het met voorschotten? Hier laat de wet weinig flexibiliteit toe. Als het totaalbedrag boven de 3.000 euro ligt, dan mag u geen cash aanvaarden op zowel het voorschot als het resterende saldo. Wat met overtredingen? Zoals al eerder gemeld: de overheid gaat ervan uit dat een betaling of schenking via cash gebeurde als er geen tegenbewijs (een uittreksel dus) is. Boetes bij overtredingen zijn niet mals, maar staan wel in verhouding tot de hoogte van het bedrag. Ze kunnen variëren van 250 tot 225.000 euro. De geldboete mag evenwel niet meer bedragen dan tien procent van de betaling of de schenking. De maatregelen kaderen in de strijd tegen het witwassen van geld en fiscale fraude. De overheid wil elektronisch betalen duidelijk aanmoedigen. Ook ondernemers die traditioneel nog vaak met cash werken, hebben er dus alle baat bij om de overstap naar digitaal betaalverkeer te maken.