Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen…opgelet met overschrijving jaaromzet

Ondernemingen met een jaaromzet van maximaal € 25.000 kunnen inzake btw opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Deze optie zorgt ervoor dat de kleine onderneming geen periodieke btw-aangiften meer hoeft in te dienen, op verkopen geen btw moet aanrekenen en in bepaalde gevallen dient ook geen jaarlijkse klantenlisting meer ingediend te worden. De keerzijde van de medaille is dat de btw op aankoopfacturen niet kan gerecupereerd worden.  Deze regeling betekent voor veel kleine ondernemingen een grote vereenvoudiging. U moet wel steeds de omzet nauwlettend in het oog houden; bij overschrijding van de jaaromzet kan u immers niet langer genieten van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Voor wie?

De btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen is weggelegd voor alle ondernemingen, zowel eenmanszaken en andere rechtspersonen, van wie de jaaromzet maximaal € 25.000 bedraagt.

Ondernemingen die geregeld een van de volgende uitgesloten activiteiten uitoefenen, kunnen echter niet van de vrijstellingsregeling genieten:

 • werk in onroerende staat en ermee gelijkgestelde handelingen
 • leveringen van goederen en diensten in de horecasector waarvoor de onderneming een GKS-ticket moet uitreiken
 • leveringen verrichten van oude materialen, van oude materialen ongeschikt voor hergebruik in dezelfde staat, van industrieel en niet-industrieel afval, van afval voor hergebruik, van gedeeltelijk verwerkt afval en van schroot

Uitgesloten handelingen?

Indien uw onderneming actief is onder de vrijstellingsregeling van kleine ondernemingen, moet zij geen btw rekenen op haar verkopen. Bepaalde handelingen worden echter expliciet van deze regeling uitgesloten. Voor de volgende handelingen moet u, zelfs onder de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen, de gewone btw-regels volgen en bijgevolg steeds btw aanrekenen:

 • overdrachten onder bezwarende titel door toevallige belastingplichtigen van nieuwe gebouwen opgericht of verkregen met toepassing van de btw
 • vestigingen, overdrachten of wederoverdrachten door toevallige belastingplichtigen van zakelijke rechten, andere dan het eigendomsrecht, op onroerende goederen in de zin van artikel 9, tweede lid, 2°, van het Btw-Wetboek
 • toevallig verrichte leveringen onder bezwarende titel van nieuwe vervoermiddelen naar een andere EU-lidstaat
 • leveringen van tabaksfabrikanten (sigaretten, roltabak, …)
 • leveringen door een visser van zijn vangst in de gemeentelijke vismijnen van de aanvoerhavens
 • handelingen verricht door een belastingplichtige die niet in België is gevestigd
 • handelingen verricht op verborgen wijze (vb. de niet aangegeven handelingen of de ongeoorloofde handelingen)

Jaaromzet € 25.000?

De in aanmerking te nemen jaaromzet bedraagt niet eenvoudigweg de gerealiseerde jaaromzet van uw onderneming, maar bedraagt enkel:

 • de met btw belaste levering van goederen en diensten (die u zonder btw factureert wegens de vrijstellingsregeling kleine onderneming)
 • de handelingen vrijgesteld krachtens art. 39-42 W.BTW, vb. intracommunautaire leveringen en uitvoer
 • de handelingen m.b.t. onroerende goederen cfr. art. 44, §3, 1° en 2° W.BTW, vb. de vrijgestelde onroerende verhuur
 • financiële verrichtingen
 • handelingen van verzekering en herverzekering

De volgende handelingen worden niet meegerekend in de jaaromzet van € 25.000:

 • de overdracht van lichamelijke of onlichamelijke bedrijfsmiddelen
 • de voornoemde uitgesloten handelingen
 • de handelingen verricht door landbouwondernemers onderworpen aan de bijzondere regeling bedoeld in artikel 57 W.BTW
 • de door het Btw-Wetboek vrijgestelde handelingen, andere dan hierboven vermeld, vb. medische prestaties volgens art. 44, §1, 1° W.BTW
 • de handelingen die plaatsvinden in het buitenland

 

Vanaf het moment dat de in aanmerking te nemen jaaromzet meer bedraagt dan € 25.000, moet u onmiddellijk het lokale btw-kantoor hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengen. Vanaf dat moment kan u immers niet langer genieten van de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen en bent u verplicht over te gaan naar de normale regeling waarbij u voor alle handelingen de normale btw-regels moet volgen. Indien dit niet gebeurt en u volgens de modaliteiten van de vrijstellingsregeling nog steeds geen gewone periodieke btw-aangiftes indient, kan de btw-administratie nadien een boete opleggen wegens niet- of niet tijdige aangifte.

De administratie voorziet wel in een toegeving waarbij de onderneming het voordeel van de vrijstellingsregeling kan behouden wanneer uw jaaromzet slechts uitzonderlijk maximaal € 27.500 bedraagt. Niettemin blijft het steeds nodig om de jaaromzet nauwlettend in het oog te houden. Uw dossierbeheerder kan u hier steeds in bijstaan.