Winstpremies voor werknemers: Een nieuwe manier om uw werknemers te motiveren

Werkgevers blijven zoeken naar nieuwe manieren om hun werknemers te motiveren en te belonen voor hun prestaties. De programmawet van 25 december 2017 biedt hierbij een oplossing door vanaf 1 januari 2018 de mogelijkheid aan werkgevers te geven om winstpremies aan werknemers toe te kennen.

De toekenning van winstpremies is echter wel aan bepaalde voorwaarden onderworpen die we hieronder kort uiteenzetten.Zo staat deze winstpremie enkel open voor werknemers. Bedrijfsleiders en andere zelfstandigen die een band hebben met de vennootschap worden hierdoor uitgesloten van deze regeling.

Een andere voorwaarde is dat het moet gaan over een collectieve premie. Dit houdt in dat de premie aan alle werknemers moet worden toegekend, en dus niet aan een bepaald aantal personen. De werkgever heeft hierbij echter wel de keuze om ofwel een identieke premie toe te kennen aan zijn werknemers ofwel te opteren voor een gecategoriseerde premie. De identieke premie houdt in dat eenzelfde bedrag of een bedrag dat overeenstemt met een bepaald percentage van het loon wordt toegekend aan alle werknemers. De toekenning van een gecategoriseerde premie daarentegen betekent dat er aan alle werknemers een bedrag in speciën wordt toegekend waarvan de hoogte afhankelijk is van een verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria. Het effectieve bedrag dat wordt betaald aan de werknemers kan in dit geval dus verschillen per categorie van werknemers.

De werkgever moet wel in het oog houden dat het maximumbedrag van de winstpremie niet wordt overschreden. Dit maximum wordt op jaarbasis berekend en is beperkt tot maximaal 30 % van de totale brutoloonmassa van het betreffende boekjaar.

Van belang te weten is dat een werkgever flexibel is in het al dan niet toekennen van deze winstpremie. Het is niet zo dat omdat hij beslist om deze premie het ene jaar toe te kennen aan zijn werknemers dat hij dit het jaar daarop nog dient te doen.

Het grote voordeel voor de werkgever is dat op dit bedrag geen patronale sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd maar enkel de solidariteitsbijdrage van 13,07% die ten laste zijn van de werknemer. Op fiscaal vlak hebben de winstpremies dan weer als voordeel dat zij onderworpen zijn aan een bevrijdende fiscale inhouding van 7 %. Deze heffing is ten laste van de werknemer maar moet door de werkgever worden ingehouden.Hieruit volgt dan ook dat het toekennen van een winstpremie veel voordeliger zal zijn dan de toekenning een gewone geldelijke bonus en is dus zeker het overwegen waard.