Studentenarbeid

De vakantieperiode is weer aangebroken en vele studenten willen graag wat bijverdienen. Het tewerkstellen van een student biedt dan ook voordelen voor u als werkgever. Waar moet u rekening mee houden?

Wie kan werken als student?

Algemeen zijn dit de studenten die ouder zijn dan 15 jaar en die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht (= 15 jaar). Een aantal categorieën studenten zijn echter uitgesloten, namelijk de studenten in het deeltijds onderwijs, in de avondschool of in het onderwijs met een beperkt leerplan en degene die een onbezoldigde stage volgen.

Een student kan ook niet langer dan een periode 12 maanden bij dezelfde werkgever werken. Doet hij dit wel, zal de overeenkomst na deze termijn van 12 maanden geacht worden een gewone arbeidsovereenkomst te zijn, met alle gevolgen van dien.

Verplichte formaliteiten bij het sluiten van een studentenovereenkomst

–          Een schriftelijke overeenkomst is verplicht en moet voor iedere student afzonderlijk worden opgemaakt en ondertekend. Bij het ontbreken van een geschrift kan de student altijd de overeenkomst beëindigen en wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde duur te zijn.

–          Dimona-aangifte: per kwartaal / per dag (code: STU);

–          Arbeidsongevallenverzekering afsluiten;

–          Arbeidsreglement overhandigen (met bewijs van ontvangst!);

–          Documenten bewaren gedurende 5 jaar;

–          Risicoanalyse doorvoeren met eventuele preventiemaatregelen;

–          Algemeen of specifiek gezondheidstoezicht bij minderjarige studenten of nachtarbeid.

Loon

De jobstudent heeft recht op het minimumloon van de activiteitensector waarin hij werkt. Is de student jonger dan 18 jaar, zal hij recht hebben op een percentage van het gewaarborgd minimum maandinkomen.

Solidariteitsbijdrage

Voor de prestaties van een student moet u als werkgever geen socialezekerheidsbijdragen betalen indien er voldaan is aan de volgende voorwaarden:

–          De tewerkstelling mag een periode van 50 dagen per kalenderjaar niet overschrijden;

–          Er moet een arbeidsovereenkomst voor studenten zijn afgesloten;

–          De student mag niet werken tijdens de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling.

In plaats van de socialezekerheidsbijdrage moet er een solidariteitsbijdrage betaald worden. Die bijdrage komt neer op 2,71 % ten laste van de student en 5,42 % ten laste van de werkgever. Het deel van de solidariteitsbijdrage dat ten laste van de student valt, wordt door de werkgever ingehouden bij de uitbetaling van het loon.

De 50-dagen regel

De student mag 50 dagen werken aan dit gunstig tarief. Deze dagen kunnen door hem vrij gekozen worden tijdens het jaar. Vergeet niet dat ook de dagen waarop de student binnen de periode van de arbeidsovereenkomst niet werkt maar toch betaald wordt, zoals bijvoorbeeld betaalde feestdagen, ziektedagen, compensatiedagen,… ook meetellen voor de berekening van deze 50 dagen.

U kunt als werkgever via de website www.studentatwork.be nagaan hoeveel dagen de student reeds gewerkt heeft per jaar en hoeveel dagen u nog zult kunnen genieten van het verlaagd RSZ-tarief. Als potentiële werkgever, dus als er nog geen arbeidsovereenkomst werd afgesloten, kunt u deze gegevens van de student niet raadplegen. Wel kan de student via deze site u een attest bezorgen van het aantal dagen dat hij/zij nog kan werken aan dit voordelig tarief.

Wat na het overschrijden van deze 50-dagen grens?

Vanaf dag 51 zal de werkgever normale bijdragen moeten betalen. Dit moet ook zo aangegeven worden door de werkgever.

De sanctie die volgt bij het overschrijden van deze 50 dagen zal afhangen van de situatie:

  • Als de student tewerkgesteld is bij één enkele werkgever in een bepaald jaar, dan moeten zowel de werkgever als de student de gewone bijdragen betalen voor de volledige periode van tewerkstelling.
  • Als de student daarentegen bij verschillende werkgevers in een bepaald jaar gewerkt heeft, dan moet de werkgever bij wie de overschrijding gebeurt de gewone bijdragen betalen vanaf de 51e dag.

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

–          De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur en neemt automatisch een einde bij het verstrijken van deze duur.

–          Als de werkgever de arbeidsovereenkomst vroegtijdig wil beëindigen, moet hij een opzegtermijn in acht nemen van 3 dagen indien de studentenovereenkomst minder dan 1 maand werd uitgevoerd en 7 dagen indien de overeenkomst meer dan 1 maand werd uitgevoerd.

–          Als de werknemer de overeenkomst wil beëindigen moet hij een opzegtermijn van 1 dagen in acht nemen als de overeenkomst minder dan 1 maand werd uitgevoerd en 3 dagen wanneer de overeenkomst meer dan 1 maand werd uitgevoerd.

In alle gevallen begint de opzegtermijn te lopen vanaf de maandag die volgt op de week waarin de opzegging werd betekend.

Door de invoering van het eenheidsstatuut worden de eerste drie effectieve werkdagen automatisch beschouwd als een proefperiode. Tijdens deze periode kan de werkgever de studentenovereenkomst onmiddellijk beëindigen.