Inhoudingsplicht : hoe werkt het ?

In bepaalde gevallen, zijn opdrachtgevers, aannemers of onderaannemers verplicht om een bepaald percentage van het factuurbedrag in te houden wanneer zou blijken dat de aannemer of onderaannemer met wie zij samenwerken, fiscale of sociale schulden zou hebben.

Wat?

Wanneer een (onder)aannemer met wie u het contract afsluit fiscale of sociale schulden heeft, is er een verplichting tot inhouding op de factuur. Deze verplichting geldt per factuur.

Welke sectoren?

De inhoudingsplicht is een verplichting die wordt opgelegd in een aantal sectoren, namelijk de bouwsector, de vleessector en de sector van de bewakings- en/of toezicht diensten.

Hoe controleren?

Om deze inhoudingsplicht op een gemakkelijke manier te controleren, werd er een mobiele onlinedienst ontwikkeld: www.checkinhoudingsplicht.be. U dient enkel te beschikken over het ondernemingsnummer. Het is van belang dat u dit nakijkt op de datum dat u de factuur betaalt. Via deze link kan u zowel de sociale als de fiscale schulden nagaan.

Hoeveel inhouden?

Bij fiscale schulden

Als u onderworpen bent aan de inhoudingsplicht, krijgt u afhankelijk van het factuurbedrag verschillende instructies.

  • Is het bedrag van de factuur kleiner dan EUR 7.143,00 (exclusief btw), moet u bij de betaling van de factuur 15 % van het factuurbedrag (exclusief btw) inhouden.
  • Is het factuurbedrag groter of gelijk aan EUR 7.143,00 (exclusief btw), dan moet aan de aannemer of onderaannemer een attest gevraagd worden waaruit zijn schuld blijkt. Blijkt hieruit dat de schuld kleiner is dan 15 % van het factuurbedrag, dan moet het volledige bedrag van de schuld op het attest ingehouden worden. Is daarentegen de schuld groter dan 15 % van het factuurbedrag, dan moet u 15 % van het factuurbedrag inhouden. Mocht de aannemer of onderaannemer u geen attest bezorgen, moet u eveneens 15 % van het factuurbedrag inhouden.

Het bedrag dat u moet inhouden, moet u doorstorten op het rekeningnummer van de FOD Financiën, Inningscentrum, dienst Inhouding, IBAN: BE33 6792 0023 2046, BIC: PCHQBEBB.

Een kopie van uw factuur moet bezorgd worden aan de FOD Financiën, bij voorkeur via e-mail naar CPIC.FINwithholdingobligation@minfin.fed.be. In het onderwerp van de e-mail moet u factuur nr. + ondernemingsnummer van de onderaannemer vermelden.

Bij RSZ Schulden

Het percentage van de inhoudingen is gelijk voor alle tussenkomende partijen en voor gelijk welke uitgevoerde activiteiten. Afhankelijk van het factuurbedrag, krijgt u verschillende instructies:

  • Is het bedrag van de factuur kleiner dan EUR 7.143,00 (exclusief btw), moet u bij de betaling van de factuur 35 % van het factuurbedrag (exclusief btw) inhouden.
  • Is het factuurbedrag groter of gelijk aan EUR 7.143,00 (exclusief btw), dan moet aan de aannemer of onderaannemer een attest gevraagd worden waaruit zijn schuld blijkt. Blijkt hieruit dat de schuld kleiner is dan 35 % van het factuurbedrag, dan moet het volledige bedrag van de schuld op het attest ingehouden worden. Is daarentegen de schuld groter dan 35 % van het factuurbedrag, dan moet u 35 % van het factuurbedrag inhouden. Mocht de aannemer of onderaannemer u geen attest bezorgen, moet u eveneens 35 % van het factuurbedrag inhouden.

U moet het ingehouden bedrag doorstorten aan de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid, IBAN: BE76 6790 0001 9295, BIC: PCHQBEBB.

Sanctie?

Komt men deze inhoudingsplicht niet na, is men hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale en fiscale schulden van de medecontractanten. De hoofdelijke aansprakelijkheid in hoofde van de opdrachtgever of van de aannemer is echter beperkt tot de totale prijs van de werken toevertrouwd aan de aannemer of onderaannemer exclusief BTW.
Bovendien kan de RSZ en de fiscus, naast het bedrag van de te storten inhoudingen, een opslag vorderen die gelijk is aan de te betalen som.