COVID-19: update coronamaatregelen

Overzicht nieuwe maatregelen

Vanaf maandag 19 oktober gaan verstrengde maatregelen in.

Wij verwijzen hiervoor naar het persbericht van 16 oktober 2020.

Momenteel wachten we nog op een aantal besluiten die deze maatregelen concreet zullen behandelen. 

Meer info:

Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Circulaire 2020/C/122 bespreekt de bepalingen over de vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19-pandemie die werden ingevoerd door de wet van 23.06.2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Tijdelijke vrijstelling: enkele verduidelijkingen

Voor het aanslagjaar 2019 of 2020 dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd in de periode van 13 maart 2019 tot 31 juli 2020, kan een vennootschap aanspraak maken op een tijdelijke vrijstelling van het geheel of een deel van het resultaat van het belastbaar tijdperk. Dat is mogelijk in het geval van eventuele verliezen die worden geleden in de loop van het volgende belastbaar tijdperk dat verbonden is met, naargelang het geval, het aanslagjaar 2020 of 2021.

U vindt de gedetailleerde informatie over die tijdelijke vrijstelling terug in de Circulaire 2020/C/122 over de vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

U kunt de vrijstelling niet aanvragen als uw vennootschap:

 • is overgegaan tot een vermindering of een verdeling van het eigen vermogen (titel 3.1 van de circulaire)
 • een bijzonder fiscaal stelsel geniet (titel 3.2 van de circulaire)
 • in moeilijkheden verkeert (titel 3.3 van de circulaire)
 • banden heeft met belastingparadijzen (titel 3.4 van de circulaire).
Aanvraag via een opgave 275 COV
 • U hebt uw aangifte in de VenB of de BNI-ven nog niet ingediend?
     Dien uw aangifte in via Biztax en vul de opgave 275 COV in (zie nummer 36 van de circulaire).
 • Hebt u uw aangifte al ingediend en is de indieningstermijn nog niet verstreken?
     Wijzig uw aangifte zelf via Biztax en vul de opgave 275 COV in.
     Als dat niet mogelijk is, bezorgt u de opgave 275 COV ten laatste op 30 november 2020 aan de bevoegde dienst.
     U vindt de gegevens van die dienst terug in de rubriek ‘Nuttige informatie’ van Biztax (zie nummer 39 van de circulaire).
 • Hebt u uw aangifte al ingediend en is de indieningstermijn verstreken?
     Bezorg de opgave 275 COV ten laatste op 30 november 2020 aan de bevoegde dienst.
     U vindt de gegevens van die dienst terug in de rubriek ‘Nuttige informatie’ van Biztax (zie nummers 37 en 38 van de circulaire).

Voor meer info:

Decembervoorschot btw 2020

Bent u btw-belastingplichtige en dient u kwartaal- of maandaangiften in?
 Dan moet u dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot uw verrichtingen van:

 • het vierde kwartaal 2020 (als u kwartaalaangiften indient) of
 • de maand december 2020 (als u maandaangiften indient).

Vrijstellingsaanvraag van sociale bijdragen door moeilijkheden ten gevolge van de coronamaatregelen: wat moet u weten? 

De volgende zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis kunnen bij hun socialezekerheidsfonds een vrijstelling aanvragen tot betaling van de bijdragen:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Meewerkende echtgenoot binnen het maxistatuut
 • Primostarter
 • Student-zelfstandigen als zijn bijdrage minstens gelijk zijn aan de bijdragen verschuldigd in hoofdberoep
 • gepensioneerden met een zelfstandige activiteit

Volgende personen mogen geen vrijstellingsaanvraag indienen: zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen die geen bijdrage betaalt zoals een zelfstandigen in hoofdberoep en gelijkgestelden met bijberoep (artikel 37). 

Let op: vrijgestelde kwartalen komen niet in aanmerking voor pensioenopbouw (met mogelijkheid tot regularisatie binnen 5 jaar voor behoud van rechten). Het is mogelijk voordeliger om een vermindering of een uitstel van de sociale bijdragen te vragen alvorens een vrijstelling aangevraagd wordt. 

Blijf op de hoogte van de meest recente maatregelen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis

Bel gratis naar 0800 12 018 – Elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur) of surf naar https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus.

Maatregelen van PMV tegen de impact van het coronavirus

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. De impact en de duur van de crisis vraagt dat ondernemingen over voldoende eigen vermogen kunnen beschikken, maar dat er ook extra maatregelen worden genomen om hun solvabiliteit te versterken.

De financiële en andere middelen die PMV mee in de markt zet, zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de relance van de Vlaamse economie.

Meer info: 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: toekenning van een premie van 3000 euro voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten

De Brusselse regering heeft beslist de etablissementen die recht hebben op de premie te identificeren op basis van de NACE BTW-codes van de ondernemingen. 

Komen aldus in aanmerking voor de premie:

 • de etablissementen die verplicht moeten sluiten met uitsluitend de NACE-code 56.301 “Cafés en bars”;
 • de etablissementen die verplicht moeten sluiten met de dubbele NACE-code 56.301 “Cafés en bars” en 56.102 “Eetgelegenheden met beperkte bediening”;
 • de etablissementen met een NACE-code voor eetgelegenheden (56.101 en 56.102) die verplicht moeten sluiten en die aan de hand van een attest van de accountant kunnen bewijzen geen omzet te hebben in oktober.

De ondernemingen kunnen de premie ontvangen voor elk van hun vestigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Let wel: elke onderneming heeft recht op maximaal vijf premies die dus overeenkomen met maximaal vijf vestigingen. Ondernemingen die niet aan de sluitingsverplichting voldoen of deze niet hebben nageleefd, en die dus werden bestraft, komen niet in aanmerking voor deze premie.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Premie van 4000 euro voor culturele en creatieve verenigingen die getroffen zijn door de coronacrisis

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken treedt op 15 oktober 2020 in werking. 

Onder bepaalde voorwaarden, zoals beschreven in het Besluit, kunnen culturele en creatieve verenigingen zonder winstoogmerk die getroffen zijn door de coronacrisis een eenmalige premie van 4000 euro ontvangen. Zij kunnen hun premieaanvraag tot uiterlijk 23 november 2020 indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW). Daartoe moeten ze een formulier invullen dat ter beschikking staat op de website van de BEW. Binnen de maand na ontvangst van de aanvraag, zal de BEW beslissen of de steun al dan niet zal worden toegekend. 

Een steun van 2000 euro wordt automatisch toegekend aan de aanvragers die reeds een steun hadden ontvangen zoals voorzien in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 betreffende de toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door COVID-19-crisis.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten

Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september 2020.

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of een opvang voor gehandicapten wegens coronamaatregelen een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Wettelijke basis: de wet van xx (datum nog te bepalen) oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind.

Meer info:

Nieuwe uitkering: de beschermingsuitkering vanaf 1 oktober 2020

Vanaf 1 oktober 2020 staat de RVA in voor een nieuwe uitkering: de ‘beschermingsuitkering’ (koninklijk besluit van 6 mei 2019 dat in het BS werd gepubliceerd op 20 mei 2019).

Die uitkering is bestemd voor bepaalde rechthebbenden op inschakelingsuitkeringen bij wie het recht afloopt.

Om recht te hebben op de beschermingsuitkering moet de rechthebbende op inschakelingsuitkeringen erkend worden als ‘niet toeleidbaar’ vóór de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen en een specifiek of aangepast traject hebben gevolgd.

Op de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen moet de werkzoekende geen aanvraag indienen om de beschermingsuitkering te krijgen. Hij moet daarentegen op het einde van elke maand een controlekaart indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

De niet-toeleidbare werkzoekende ontvangt een beschermingsuitkering met hetzelfde bedrag als dat van de inschakelingsuitkering die hij daarvoor ontving (behalve wanneer zijn gezinstoestand verandert).

Meer info:

FAQ Tijdelijke werkloosheid corona

Deze FAQ werd laatst bijgewerkt op 15 oktober 2020.

Meer info:

Bron: ITAA