Doorrekening autokosten 100 % aftrekbaar

Ingevolge de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 werd het artikel 66 van het Wetboek van inkomstenbelasting 92 (WIB 92) uitgebreid met een vierde uitzondering.

Artikel 66, §2 WIB 92 stelt dat de fiscale aftrekbeperking inzake autokosten (§1) niet van toepassing is:

1° op voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting op autovoertuigen vrijgesteld zijn.

2° op voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust.

3° op voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd.

vanaf aanslagjaar 2019 NIEUW :

4° voor de kosten die aan derden worden doorgerekend, mits deze kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur zijn vermeld.

Concreet houdt dit in dat autokosten die aan derden worden doorgerekend voor 100 % aftrekbaar zijn bij diegene die de kosten doorrekent en de doorgerekende autokosten te beperken zijn bij de eindgebruiker aan wie wordt doorgerekend.

De voorwaarde is wel dat de doorgerekende kosten door middel van een uitdrukkelijke en afzonderlijke vermelding op de factuur vermeld worden. Voorts dient u uiteraard de co²-uitstoot alsook de gebruikte brandstof mee te vermelden op de factuur opdat de eindgebruiker de correcte fiscale beperkingen kan toepassen.

Let wel: derden zijn dus géén personeelsleden en géén bedrijfsleiders. Houd er ook rekening mee dat artikel 66, §2, nieuw 4° slechts van toepassing is vanaf aanslagjaar 2019 en verbonden is aan een boekjaar dat ten vroegste start op 1 januari 2018.

Bron: “Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017”, Belgisch Staatsblad van 29 december 2017