Grondwettelijk Hof vernietigt de wet onbelast bijklussen

In juli 2018 werd de wet goedgekeurd waarbij bepaalde personen tegen betaling klusjes kunnen doen en tot 6.340 EUR (geïndexeerd bedrag 2020) maximaal per jaar kunnen verdienen. Als aan alle voorwaarden voor het bijklussen is voldaan dan is dit bedrag onbelast en zonder sociale bijdragen.Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 23 april 2020 deze wet inzake het onbelast bijverdienen vernietigd. WAT IS HET ONBELAST BIJKLUSSEN?Het gaat om drie vormen van onbelast bijklussen: verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. Het verenigingswerk zijn betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen (dus niet voor BVBA’s of NV’s). Het moet gaan om een toegelaten activiteit zoals in  de wet voorzien o.a. sportcoach, animator, leider, gids in een museum, …).Bij de diensten van burger aan burger moet het gaan om een toegelaten activiteit zoals kleine onderhoudslessen, bijlessen, hulp bij IT-problemen, …). Het bijklussen voor een medeburger mag niet met een vaste regelmaat gebeuren.Onder activiteiten in de deeleconomie worden de diensten verstaan die geleverd worden voor een erkend deelplatform. Al deze vormen van het onbelast bijklussen moeten aangegeven worden via de website www.bijklussen.beVERNIETIGING DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF

Sinds de invoering van de wet is er discussie of deze maatregel al dan niet aanleiding geeft tot oneerlijke concurrentie. Het Hof is in haar arrest van oordeel dat er sprake is van een ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen verenigingswerkers en ‘gewone’ werknemers of zelfstandigen.

De wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten, arbeidsduur, sociale zekerheid en fiscaliteit is niet van toepassing op verenigingswerkers terwijl dit voor gewone werknemers wel het geval is bij de uitoefening van eenzelfde activiteit.Volgens het Grondwettelijk Hof is de regeling van het onbelast bijverdienen op verschillende punten in strijd met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Om deze redenen heeft het Hof de wet dan ook vernietigd.WAT NU?Omdat de vernietiging nadelige gevolgen heeft voor personen die nu onbelast bijverdienen, blijft de wet evenwel gehandhaafd voor de activiteiten die men presteert tot en met 31 december 2020.Het is aan de politiek om na te gaan of deze wet al dan niet zal worden aangepast voor 1 januari 2021.

Bron: Sodiwe